Centar za socijalni rad Apatin

Centar za socijalni rad Apatin

Centar za socijalni rad Apatin

U Centru za socijalni rad u Apatinu počela je 12.09.2019. godine obuka za gerontodomaćice. Obuku realizuje Zanatsko obrazovni centar „Adžija“ po projektu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovim putem treba da se obuči 6 gerontodomaćica koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih u NSZ. Obuka će trajati 160 časova, a polaznici će imati još 20 dana dodatne prakse.

Centar za socijalni rad i zaštitu porodice i dece opštine Apatin osnovan je Odlukom SIZ-a za socijalnu zaštitu opštine Apatin i Odlukom SIZ-a za zaštitu dece opštine Apatin 21. februara 1990. godine pod nazivom Centar za socijalni rad i zaštitu porodice.

Centar za socijalni rad Apatin pruža usluge iz domena socijalne zaštite korisnicima iz posebno osetljivih grupa, kao što su: deca bez roditelja, deca bez adekvatnog roditeljskog staranja, deca sa teškoćama u razvoju, deca i mladi sa problemima u ponašanju, odrasle osobe sa invaliditetom, stare i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve porodičnog nasilja, porodice pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih ličnih i porodičnih okolnosti nisu u stanju da zadovolje osnovne životne potrebe i prevaziđu životne teškoće bez pomoći šire društvene zajednice i institucija unutar sistema.